Skip to content Skip to footer

Vi glæder os til at høre fra dig: Silkeborg tlf. 86 81 10 33 / Pandrup tlf. 72 62 92 10 / Aarhus C tlf. 29 43 77 75

Forretningsbetingelser

Læs også vores cookie- og privatlivspolitik

Her finder du gældende forretningsbetingelser for levering af ydelser af Revisionshuset Tal & Tanker.

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra Revisionshuset Tal & Tanker, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via e-mail, telefax, telefon eller på anden vis.

Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse, udbudsmateriale eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for Revisionshuset Tal & Tanker, medmindre Revisionshuset Tal & Tanker udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene, herunder at disse indebærer en fravigelse af nærværende forretningsbetingelser.

Tilbud er bindende for Revisionshuset Tal & Tanker i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

Opgavens afgrænsning og udførelse
Revisionshuset Tal & Tanker forpligter sig til at levere en kvalificeret ydelse til aftalt tid og i aftalt omfang. Medmindre andet er anført i aftalebrevet, er alle datoer, som Revisionshuset Tal & Tanker har angivet, alene skønsmæssige. Revisionshuset Tal & Tankers ydelser er beskrevet i aftalebrevet.

Stemmer Revisionshuset Tal & Tankers ordrebekræftelse/aftalebrev ikke overens med kundens bestilling, skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsens/ aftalebrevets indhold.

Såfremt Revisionshuset Tal & Tanker udfører andet arbejde for kunden end det, som specifikt er anført i aftalebrevet, da skal Revisionshuset Tal & Tanker være berettiget til særskilt honorar for dette arbejde.

Revisionshuset Tal & Tanker opbevarer egne arbejdspapirer, elektronisk materiale og dokumentation for opgavens udførelse i 5 år. Kundens originale dokumenter tilbageleveres senest ved opgavens afslutning, hvorefter Revisionshuset Tal & Tanker ikke har ansvar for opbevaring mv.
Kvalitetskontrol

Revisionshuset Tal & Tanker er medlem af FSR – danske revisorer, som stiller krav til revisionsvirksomhedernes etiske og kvalitetsmæssige standard. Revisionshuset Tal & Tanker er desuden omfattet af den danske revisorlovgivnings og FSR – danske revisorers regler om klageadgang over revisorer.

Revisionshuset Tal & Tanker er omfattet af Revisortilsynets kontrol og overholder de til enhver tid gældende standarder for vores arbejde samt krav til revisorers efteruddannelse.

Revisionshuset Tal & Tanker er medlem af Revisorgruppen Danmark, der løbende opdaterer og forbedrer vores kvalitetsstyringssystem, så det altid er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Gennem RevisorGruppen Danmark er Revisionshuset Tal & Tanker desuden underlagt årlige kvalitetskontroller.
Tavshedspligt
Alle medarbejdere i Revisionshuset Tal & Tanker er omfattet af tavshedspligt, således at enhver oplysning, som Revisionshuset Tal & Tanker modtager i forbindelse med løsning af en opgave, bliver anset som fortrolig.
Elektronisk kommunikation
Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation kan være usikker, og at oplysninger og data kan blive ødelagt, og at meddelelser og informationer kan komme til uvedkommendes kendskab. Revisionshuset Tal & Tanker er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l.
Honorarberegning og betaling
Honorar for udført arbejde beregnes normalt på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for partnere og medarbejdere, der har udført opgaven. Med mindre der er aftalt et fast honorar, er Revisionshuset Tal & Tankers angivelse af honoraret udtryk for et skøn. Såfremt Revisionshuset Tal & Tanker har angivet et honorar ved aftaleindgåelsen, så bygger det på de forudsætninger, som parterne har angivet i aftalebrevet. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er Revisionshuset Tal & Tanker berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner af det beregnede honorar:

a) Forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret.
b) Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige.
c) Omstændighederne jf. a) og b) kan tilskrives kunden eller forhold, som kunden er ansvarlig for.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg refunderes af kunden.

Der faktureres normalt efter opgavens afslutning. Ved større opgaver og ved opgaver, der tidsmæssigt strækker sig over en længere periode, faktureres der løbende for det udførte arbejde.

Vi opkræver et gebyr på 5,0% af honoraret til dækning af vores omkostninger til lovpligtigt revisortilsyn samt kvalitets- og hvidvaskkontrol.

Betalingsbetingelser er 8 dage netto. Fakturering sker som udgangspunkt elektronisk via e-mail.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til 1,2 % pr. påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet krediteres Revisionshuset Tal & Tankers konto i Revisionshuset Tal & Tankers pengeinstitut.

Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i honoraret, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling pga. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav. Revisionshuset Tal & Tanker er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensidigt kan ændres eller ophæves af Revisionshuset Tal & Tanker.
Ansvarsbegrænsning
Konstaterer kunden fejl og mangler ved ydelsen, skal kunden straks skriftligt reklamere til Revisionshuset Tal & Tanker med specifikation af de mangler, der gøres gældende.

Revisionshuset Tal & Tanker er ansvarlig for det udførte arbejde i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, men med følgende begrænsninger:

Revisionshuset Tal & Tanker påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel eller benytter den af

Revisionshuset Tal & Tanker leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Revisionshuset Tal & Tankers forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Revisionshuset Tal & Tanker med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Revisionshuset Tal & Tanker som følge af kundens misligholdelse af aftalen.

Revisionshuset Tal & Tanker er ikke ansvarlig for indhold af mundtlige rapporteringer eller udkast til ydelser, som efterfølgende bliver erstattet af færdiggjorte ydelser.

Revisionshuset Tal & Tankers ansvar omfatter ikke forhold, som ikke kunne forudses på tidspunktet for arbejdets udførelse/aftalebrevets indgåelse.

Revisionshuset Tal & Tankers ansvar for rådgivningsydelser er beløbsmæssigt begrænset til tre gange det honorar (ekskl. moms), som kunden har betalt for den pågældende ydelse.

Såfremt kunden ikke har betalt for den pågældende ydelse, kan der ikke rettes noget krav mod Revisionshuset Tal & Tanker.

Revisionshuset Tal & Tanker er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader eller andet økonomisk konsekvenstab, herunder blandt andet tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste, driftstab eller tab af data. Revisionshuset Tal & Tanker kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Revisionshuset Tal & Tanker.
Fortrolighed
Parterne er forpligtet til at behandle alt materiale og alle oplysninger herunder konklusionen på den leverede ydelse fortroligt.

Revisionshuset Tal & Tanker eller vores aftalepart må ikke offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige aftale. Inden offentliggørelse af dokumenter, rapporter eller lignende, der bærer vores firmanavn, skal offentliggørelsen godkendes af Revisionshuset Tal & Tanker.

Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger mv., som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav, en dom, en kendelse eller lignende.
Hvidvaskregler og databeskyttelse
I henhold til hvidvasklovgivningen skal Revisionshuset Tal & Tanker oplyse om de regler, der gælder for behandling af personoplysninger.

Revisionshuset Tal & Tanker skal bl.a. indhente identitets- og kontroloplysninger samt sikre nødvendig legitimation ved etablering af kundeforholdet. Ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering vil vi indhente dokumenter og registreringer vedrørende foretagne yderligere undersøgelser.

De oplysninger, Revisionshuset Tal & Tanker har indhentet, vil i fælles interesse blive opbevaret så længe, Revisionshuset Tal & Tanker vurderer at have behov for det, dog iht. lovgivning minimum 5 år. Ved ophør af engagementet, vil oplysningerne normalt blive slettet efter 5 år.

Kunden har mulighed for at bede om indsigt i de registrerede oplysninger, og kunden har ret til at få korrigeret eventuelle fejlagtige oplysninger.
Identitetsoplysninger
Revisionshuset Tal & Tanker er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om kundens identitet.

Revisionshuset Tal & Tanker videregiver ikke personoplysninger til tredjemand uden kundens godkendelse. Revisionshuset Tal & Tanker kan været forpligtet til at videregive oplysninger om kundeforholdet mv. til SØIK.
Undersøgelses- og underretningspligt
Revisionshuset Tal & Tanker er underlagt en undersøgelses- og underretningspligt vedrørende kundens transaktioner, midler eller aktiviteter, hvor Revisionshuset Tal & Tanker har mistanke om eller rimelig grund til at mene, at transaktioner, midler eller aktiviteter har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det gælder eksempelvis komplekse eller usædvanligt store transaktioner og transaktionsmønstre set i forhold til kunden samt transaktioner, der har forbindelse til lande eller territorier, hvor risikoen for tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme antages at være forøget. I de tilfælde hvor en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes, er Revisionshuset Tal & Tanker forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet (SØIK).
Persondata
I forbindelse med den aftalte ydelse, vil Revisionshuset Tal & Tanker indsamle og behandle persondata i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder databeskyttelsesloven og EU’s generelle forordning om databeskyttelse.

Kunden er forpligtet til at indgå en databehandleraftale, når Revisionshuset Tal & Tanker er databehandler.

Revisionshuset Tal & Tanker er dataansvarlig for de persondata, der indsamles om kunden for at opfylde krav i eksempelvis bogførings- og hvidvaskloven, og i forbindelse med personoplysninger, som måtte opstå i forbindelse med aftaleindgåelsen.

Omhandler den aftalte ydelse erklæringsarbejde omfattet af revisorloven (eksempelvis revision, udvidet gennemgang, review og assistance med opstilling), herunder eksempelvis erklæringsarbejde med opstilling af regnskaber og skattemæssige opgørelser og digitale indberetninger, vil Revisionshuset Tal & Tanker være dataansvarlig for de persondata, der indsamles i denne forbindelse.

Er der aftalt rådgivning inden for eksempelvis budgettering, finansiering, køb/salg af virksomhed, generationsskifte, rekonstruktioner og konkurs, valg af virksomhedsform, iværksætteri og virksomhed i udlandet, vil Revisionshuset Tal & Tanker også være dataansvarlig for de persondata, som indsamles.

Omhandler aftalen ydelserne bogføring, lønbogholderi, opstilling af regnskaber og skattemæssige opgørelser uden erklæring, hvori der indgår persondata, vil Revisionshuset Tal & Tanker være databehandler.

Databehandleraftalen vil indgå som et bilag til aftalebrevet.

I forbindelse med kombineret ydelse, hvor Revisionshuset Tal & Tanker er henholdsvis dataansvarlig og databehandler, vil databehandleraftalen være gældende for den del af ydelsen, hvor Revisionshuset Tal & Tanker er databehandler.

Revisionshuset Tal & Tanker har udarbejdet en privatlivspolitik om behandling af persondata for personer, som Revisionshuset Tal & Tanker ikke har individuel kontakt med, herunder kundens medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere m.fl. Revisionshuset Tal & Tankers privatlivspolitik findes på Revisionshuset Tal & Tankers hjemmeside.

Det er op til kunden at informere dennes medarbejdere, kunder m.fl. om Revisionshuset Tal & Tankers privatlivspolitik.

Registreredes rettigheder:
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Kunden har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Revisionshuset Tal & Tanker behandler om kunden, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Kunden har ret til at få urigtige oplysninger om kunden selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har kunden ret til at få slettet oplysninger om kunden inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Kunden har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af kundens personoplysninger begrænset. Hvis kunden har ret til at få begrænset behandlingen, må Revisionshuset Tal & Tanker fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med kundens samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse: Kunden har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af kundens personoplysninger. Kunden kan også gøre indsigelse mod behandling af oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet/dataflytning): Kunden har i visse tilfælde ret til at modtage kundens personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Kunden kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Der henvises til www.datatilsynet.dk.
Lovvalg og værneting
Revisionshuset Tal & Tankers ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af aftalebrevet og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med Retten ved Revisionshuset Tal & Tankers hovedkontor som aftalt værneting.

Læs også vores cookie- og privatlivspolitik

Her finder du gældende forretningsbetingelser for levering af ydelser af Revisionshuset Tal & Tanker.

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra Revisionshuset Tal & Tanker, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via mail, telefon, aftalebrev eller på anden vis.

Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse, udbudsmateriale eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for Revisionshuset Tal & Tanker, medmindre Revisionshuset Tal & Tanker udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene, herunder at disse indebærer en fravigelse af nærværende forretningsbetingelser.

Tilbud er bindende for Revisionshuset Tal & Tanker i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

Ved indgåelse af aftalen accepterer kunden, at der ikke kan gøres personligt ansvar gældende overfor partnere eller ansatte i Revisionshuset Tal & Tanker.

Opgavens afgrænsning og udførelse

Revisionshuset Tal & Tanker forpligter sig til at levere en kvalificeret ydelse til aftalt tid og i aftalt omfang. Medmindre andet er anført i kundeaftalen, er alle datoer, som Revisionshuset Tal & Tanker har angivet, alene skønsmæssige. Revisionshuset Tal & Tankers ydelser er beskrevet i kundeaftalen.

Stemmer Revisionshuset Tal & Tankers ordrebekræftelse/kundeaftale ikke overens med kundens bestilling, skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsens/ kundeaftalens indhold.

Hvis Revisionshuset Tal & Tanker udfører andet arbejde for kunden end det, som specifikt er anført i kundeaftalen, da skal Revisionshuset Tal & Tanker være berettiget til særskilt honorar for dette arbejde.

Revisionshuset Tal & Tanker opbevarer egne arbejdspapirer, elektronisk materiale og dokumentation for opgavens udførelse i 5 år. Kundens originale dokumenter tilbageleveres senest ved opgavens afslutning, hvorefter Revisionshuset Tal & Tanker ikke har ansvar for opbevaring mv.

Kvalitetskontrol

Revisionshuset Tal & Tanker er medlem af FSR danske revisorer, som stiller krav til revisionsvirksomhedernes etiske og kvalitetsmæssige standard. Vi er desuden omfattet af den danske revisorlovgivnings og FSR danske revisorers regler om klageadgang over revisorer.

Vi er omfattet af Revisortilsynets kontrol og overholder de til enhver tid gældende standarder for vores arbejde samt krav til revisorers efteruddannelse.

Revisionshuset Tal & Tanker er medlem af RevisorGruppen Danmark, der løbende opdaterer og forbedrer vores kvalitetsstyringssystem, så det altid er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Gennem RevisorGruppen Danmark er vi desuden underlagt årlige kvalitetskontroller.

Vi opkræver et gebyr på 4,0% til dækning af vores omkostninger ved den lovpligtige kvalitetskontrol.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i Revisionshuset Tal & Tanker er omfattet af tavshedspligt, så enhver oplysning, som vi modtager i forbindelse med løsning af en opgave, bliver anset som fortrolig.

Elektronisk kommunikation

Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation kan være usikker, og at oplysninger og data kan blive ødelagt, og at meddelelser og informationer kan komme til uvedkommendes kendskab.

Revisionshuset Tal & Tanker er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l.

Honorarberegning og betaling

Honorar for udført arbejde beregnes normalt på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for partnere og medarbejdere, der har udført opgaven. Med mindre der er aftalt et fast honorar, er Revisionshuset Tal & Tankers angivelse af honoraret udtryk for et skøn.

Hvis Revisionshuset Tal & Tanker har angivet et honorar ved aftaleindgåelsen, så bygger det på de forudsætninger, som parterne han angivet i kundeaftalen. Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for ydelsen, er Revisionshuset Tal & Tanker berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner til det beregnede honorar:

a) Forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret.
b) Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige.
c) Omstændighederne jf. a) og b) kan tilskrives kunden eller forhold, som kunden er ansvarlig for.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg refunderes af kunden.

De kvalitetskrav, som vi arbejder efter, må nødvendigvis afspejle sig i honorarerne. Vi lægger vægt på åbenhed om honorarfastsættelsen og sammenhæng mellem honoraret og den ydelse, der er leveret til klienten.

Partneres timesatser udgør kr. 1.645-2.000 pr. time afhængig af de konkrete omstændigheder. Revisorer afregnes med kr. 800-1.345 pr. time afhængig af anciennitet og de konkrete omstændigheder. Revisorassistenter og erhvervsservicemedarbejdere afregnes med kr. 600-745 pr. time afhængig af anciennitet og de konkrete omstændigheder. Revisorelever afregnes med kr. 400-450 kr. pr. time afhængig af de konkrete omstændigheder. Satserne tillægges moms.

Vi afregner med faste, korte intervaller, som aftales med kunden – udgangspunktet er månedlige afregninger.

Betalingsbetingelser er 14 dage netto. Fakturering sker som udgangspunkt elektronisk på mail.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til 1,5 % pr. påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet krediteres Revisionshuset Tal & Tankers konto i Revisionshuset Tal & Tankers pengeinstitut.

Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i honoraret, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling pga. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav. Revisionshuset Tal & Tanker er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensidigt kan ændres eller ophæves af Revisionshuset Tal & Tanker.

Ansvarsbegrænsning

Konstaterer kunden fejl og mangler ved ydelsen, skal kunden straks skriftligt reklamere til Revisionshuset Tal & Tanker med specifikation af de mangler, der gøres gældende.

Revisionshuset Tal & Tanker er ansvarlig for det udførte arbejde i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, men med følgende begrænsninger:

Revisionshuset Tal & Tanker påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel eller benytter den af Revisionshuset Tal & Tanker leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre Revisionshuset Tal & Tankers forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Revisionshuset Tal & Tanker med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod Revisionshuset Tal & Tanker som følge af kundens misligholdelse af aftalen.

  • Revisionshuset Tal & Tanker er ikke ansvarlig for indhold af mundtlige rapporteringer eller udkast til ydelser, som efterfølgende bliver erstattet af færdiggjorte ydelser.
  • Revisionshuset Tal & Tankers ansvar omfatter ikke forhold, som ikke kunne forudses på tidspunktet for arbejdets udførelse/kundeaftalens indgåelse.
  • Revisionshuset Tal & Tankers ansvar for rådgivningsydelser er beløbsmæssigt begrænset til tre gange det honorar, som kunden har betalt for den pågældende ydelse.
  • Hvis kunden ikke har betalt for den pågældende ydelse, kan der ikke rettes noget krav mod Revisionshuset Tal & Tanker.
  • Revisionshuset Tal & Tanker er ikke ansvarligt for indirekte tab, følgeskader eller andet økonomisk konsekvenstab, herunder blandt andet tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste, driftstab eller tab af data. Revisionshuset Tal & Tanker kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller fuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Revisionshuset Tal & Tanker.
Fortrolighed

Parterne er forpligtet til at behandle alt materiale og alle oplysninger herunder konklusionen på den leverede ydelse fortroligt.

Revisionshuset Tal & Tanker eller vores aftalepart må ikke offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige aftale. Inden offentliggørelse af dokumenter, rapporter eller lignende, der bærer vores firmanavn, skal offentliggørelsen godkendes af Revisionshuset Tal & Tanker.

Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger mv., som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav, en dom, en kendelse eller lignende.

Hvidvaskregler og databeskyttelse

I henhold til hvidvasklovgivningen skal vi oplyse om de regler, der gælder for behandling af personoplysninger. Vi skal bl.a. indhente identitets- og kontroloplysninger samt sikre nødvendig legitimation ved etablering af kundeforholdet. Ved mistanke om hvidvask vil vi indhente dokumenter og registreringer vedrørende foretagne yderligere undersøgelser. I tilfælde af mistanke om hvidvask, som vi ikke kan afkræfte, er vi forpligtet til at underrette SØIK.

De oplysninger, vi har indhentet, vil i fælles interesse blive opbevaret så længe, vi vurderer at have behov for det, dog iht. lovgivning minimum 5 år. Ved ophør af engagementet, vil oplysningerne normalt blive slettet efter 5 år. I har mulighed for at bede om indsigt i de registrerede oplysninger, og I har ret til at få korrigeret eventuelle fejlagtige oplysninger.

Identitetsoplysninger

Revisionshuset Tal & Tanker er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om kundens identitet.

Revisionshuset Tal & Tanker videregiver ikke personoplysninger til tredjemand uden kundens godkendelse. Revisionshuset Tal & Tanker kan været forpligtet til at videregive oplysninger om kundeforholdet mv. til Statsadvokaten.

Undersøgelses- og underretningspligt

Revisionshuset Tal & Tanker er underlagt en undersøgelses- og underretningspligt vedrørende kundens transaktioner, midler eller aktiviteter, hvor Revisionshuset Tal & Tanker har mistanke om eller rimelig grund til at mene, at transaktioner, midler eller aktiviteter har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det gælder eksempelvis komplekse eller usædvanligt store transaktioner og transaktionsmønstre set i forhold til kunden samt transaktioner, der har forbindelse til lande eller territorier, hvor risikoen for tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme antages at være forøget. I de tilfælde hvor en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes, er Revisionshuset Tal & Tanker forpligtet til at underrette Hvidvasksekretariatet (SØIK).

Lovvalg og værneting

Revisionshuset Tal & Tankers ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af kundeaftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med Retten ved Revisionshuset Tal & Tankers hovedkontor, som aftalt værneting.